Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Hatályba lépésének ideje: 2020.11.01.


A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Tamásné Geröly Mária e.v. valamennyi, a www.tgmaria.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Webáruház weboldalán elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Tamásné Geröly Mária e.v. nem veti alá magát magatartási kódex rendelkezéseinek.

A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

A SZERZŐDŐ PARTNER ADATAI

A szerződés Tamásné Geröly Mária e.v.-val jön létre.

Név: Tamásné Geröly Mária e.v.

Székhely: 9723 Gyöngyösfalu, Petőfi Sándor utca 10.

Nyilvántartási szám: 52540538

Adószám: 74578768-1-38

Statisztikai számjel: 74578768-3299-231-18

Telefonszám: +36 30 732 6762

A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval megnövelt teljes összegéről, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és egyéb feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. Bármely, a termékkínálatban forgalmazott és elérhető termék vételára vonatkozásában kizárólag a Webáruházban feltüntetett vételár az irányadó és alkalmazandó függetlenül attól, hogy az adott termék esetleg más on-line, vagy egyéb felületen (esetlegesen a Webáruházban meghatározottól eltérő) vételárral jelenik meg. Tamásné Geröly Mária e.v. kifejezetten rögzíti, hogy kizárólag a Webáruházban megjelenített adatok tekinthetők hivatalosnak, irányadónak és alkalmazandónak (azaz a Webáruházban megjelenített termék adatokat, ideértve a vételárat is, kell figyelembe venni), bármely eltérésért Tamásné Geröly Mária e.v. a felelősségét kizárja. A Vásárló a „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, amely tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen a Vásárló választhat, hogy tovább tájékozódik a Webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a tájékozódást és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Kosár/Kassza” gombra kattintva. Ha a Vásárló az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát (kiválasztott termék megjelölése, méret és egyéb specifikáció; darabszám; darab/bruttó vételár; fizetendő bruttó vételár, termék fotója, stb.). A kosár oldalon a Vásárló módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha a Vásárló minden rendben talált, akkor a „Kasszához” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával. A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, az „Átvétel/tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől. A szállítási adatok megadását követően, a Vásárlónak a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatait a Vásárló a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el Tamásné Geröly Mária e.v. részére. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található „Módosítás” feliratra kattintva. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül.

AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, ezt legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben Tamásné Geröly Mária e.v. visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy Tamásné Geröly Mária e.v. megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez az automatikus e-mail nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett Tamásné Geröly Mária e.v.-hoz. Ajánlatának/megrendelésének az Tamásné Geröly Mária e.v.-hoz való beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

VISSZAIGAZOLÁS

Tamásné Geröly Mária e.v. a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Tamásné Geröly Mária e.v. általi elfogadásáról szóló, Tamásné Geröly Mária e.v. által a Vásárló részére megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

ADATTÁROLÁS, ADATKEZELÉS

A Vásárló és a megrendelés adatait Tamásné Geröly Mária e.v., illetve annak szerződéses partnerei tárolják Tamásné Geröly Mária e.v. webáruházában megtalálható adatvédelmi szabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.

ELÁLLÁSI JOG

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra (2013. évi V. tv. 8:1§ (1) bekezdés 3. pont szerinti fogyasztó) vonatkoznak és alkalmazandók, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A fentiekben említett Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

1) a terméknek

2) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek

3) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül (a továbbiakban: „Elállási időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.


A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével Tamásné Geröly Mária e.v. részére az Elállási időszak alatt.

 

Tamásné Geröly Mária e.v. webáruházában megtalálható, illetve a kiszállított csomaghoz mellékelt (vagy abban található) elállási nyilatkozat a Vásárló felhasználhatja.

 

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási időszak alatt (akár a 30. naptári napon) elküldi Tamásné Geröly Mária e.v.-nak.


Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail esetén az e-mail küldésének időpontját veszi figyelembe Tamásné Geröly Mária e.v. a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként javasolt postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási időszak lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a leírtak szerint Tamásné Geröly Mária e.v. részére. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket Tamásné Geröly Mária e.v. 4.1. pontban feltüntetett címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 (harminc) napon belül visszaküldeni Tamásné Geröly Mária e.v. részére A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 30 (harminc) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Tamásné Geröly Mária e.v. a termék kiszállítási költségét (kivéve: amennyiben a termék ingyenesen került kiszállításra) megtéríti. E körben azonban nem kerülnek megtérítésre azon – a termék kiszállításával összefüggésben felmerült – többletköltségek, amelyek Tamásné Geröly Mária e.v. által esetlegesen felkínált, legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól a Vásárló döntése alapján történő eltérésből adódnak. A termék visszaküldésének költségét a Vásárló viseli, azt aTamásné Geröly Mária e.v. a Vásárló részére nem téríti meg, ha a termék postai küldeményként nem küldhető vissza.


Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, Tamásné Geröly Mária e.v. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amennyiben az elállással érintett termék használtsága a visszajuttatott termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket nem haladja meg. Az említett mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Vásárló felelősséggel tartozik, amely értékcsökkenést Tamásné Geröly Mária e.v. a Vásárlóval szemben érvényesít(het)i. Tamásné Geröly Mária e.v. jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Tamásné Geröly Mária e.v. a korábbi időpontot veszi figyelembe. Bankkártyával történt, illetve előre utalásos fizetés esetén a visszáru összeget Tamásné Geröly Mária e.v. minden esetben a fizetéskor a Vásárló által megadott bankszámlára utalja vissza. Készpénzben történő visszafizetésre nincs lehetőség, kivéve azon esetet, amennyiben a Vásárló a termék vételárát korábban készpénzben fizette meg. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján Tamásné Geröly Mária e.v. a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli.

A fogyasztó (Vásárló) nem gyakorolhatja elállási jogát

 1. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás (Tamásné Geröly Mária e.v.) a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó (Vásárló) tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a vállalkozás (Tamásné Geröly Mária e.v.) által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó (Vásárló) utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó (Vásárló) személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás (Tamásné Geröly Mária e.v.) által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) a fogyasztó (Vásárló) által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre vonatkozó kivétellel az olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás (Tamásné Geröly Mária e.v.) a fogyasztó (Vásárló) kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó (Vásárló) e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.


A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását. A termék visszaküldése Tamásné Geröly Mária e.v. székhelyére történik (9723 Gyöngyösfalu Petőfi Sándor utca 10.)

 

Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

ÁRAK ÉS SZÁLLÍTÁS

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített általános forgalmi adó (továbbiakban: Áfa) összegét, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz, azaz e költség a termék árán felül felmerülő költség.

SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK

Tamásné Geröly Mária e.v.-nál a megrendelés összegétől függetlenül – némely esettől eltekintve, általában – bruttó 1.500 Ft csomagküldési átalánydíjat kell fizetnie a Vásárlónak. Ez az összeg csak részben fedezi a bérmentesítési/szállítási és a csomagolási tényleges díjat, a fennmaradó részt azonban Tamásné Geröly Mária e.v. átvállalja a Vásárlóktól.

A termék Vásárló, vagy általa megbízott harmadik személy által a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék átvétele a Vásárló részéről megtörténik.

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Tamásné Geröly Mária e.v. díjmentesen biztosítja.

SZAVATOSSÁG

A jelen fejezetben említett, termékszavatosságot szabályozó rendelkezések a Vásárlóra kizárólag és kifejezetten azon esetben vonatkoznak, amennyiben a Vásárló a Ptk. jelen Ászf-ben hivatkozott rendelkezése alapján fogyasztónak minősül.

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a kellékszavatossági jogot vagy a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyidejűleg, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, illetve a jelen Ászf-fel összhangban, a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti, azaz pénz visszatérítésére árleszállításra és elállásra nincs mód, tekintettel azon tényre, hogy a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződéses jogviszony. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló (Fogyasztó) felelős.

A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Tamásné Geröly Mária e.v.) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is. A gyártó, forgalmazó (Tamásné Geröly Mária e.v.) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Tamásné Geröly Mária e.v.) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A vételár teljes kifizetésig a termék Tamásné Geröly Mária e.v. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik Tamásné Geröly Mária e.v. irányában mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

FIZETÉS, ESEDÉKESSÉG, KÉSEDELMES FIZETÉS

A termék kifizetése a Vásárló választása szerint történhet banki előreutalással, bankkártyával (Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.) vagy utánvéttel. Tamásné Geröly Mária e.v. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előre utalást kérjen.

Előreutalás esetén az esedékes vételár és esetlegesen kapcsolódó költség összeget a következő számlaszámra szükséges a Vásárlónak átutalnia:

Tamásné Geröly Mária e.v.

Székhely: 9723 Gyöngyösfalu, Petőfi Sándor utca 10.

Számlaszám: 72100330-10041163-00000000

KAPCSOLATFELVÉTEL

Esetleges kérdés vagy reklamációesetén Tamásné Geröly Mária e.v. az alábbi e-mailes, telefonos, illetve postai elérhetőségeken áll a Vásárlók rendelkezésére:

E-mail: tgmaria@freemail.hu


A Webáruház telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei: +36 30 732 6762

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy Tamásné Geröly Mária e.v. tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

Tamásné Geröly Mária e.v. a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor Tamásné Geröly Mária e.v. a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz. Tamásné Geröly Mária e.v. a jegyzőkönyv egy példányát átadja a panaszos Vásárlónak, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alábbiakban részletezett, írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Tamásné Geröly Mária e.v. a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben Tamásné Geröly Mária e.v. az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el.
A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt Tamásné Geröly Mária e.v. egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. Tamásné Geröly Mária e.v. a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik A panasz elutasítása esetén Tamásné Geröly Mária e.v. az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Tamásné Geröly Mária e.v. és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Tamásné Geröly Mária e.v.-val folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon/Fax: +36 94/506-645, +36 94/312-356

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu


Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Tamásné Geröly Mária e.v. a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével Tamásné Geröly Mária e.v. a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben Tamásné Geröly Mária e.v. székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, Tamásné Geröly Mária e.v. együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A leírtakon felül Tamásné Geröly Mária e.v. tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését. Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is. Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr

ADATVÉDELEM

Adatvédelmi előírásainkat a következő link megnyitásával érheti el: 

https://www.tgmaria.hu/shop_help.php?type=privacy_policy

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Tamásné Geröly Mária e.v. jogosult jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

Tamásné Geröly Mária e.v. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.


Jelen Ászf hatályba lépésének ideje: 2020. 11. 01.


Jelen ÁSZF innen tölthető le: https://www.tgmaria.hu/shop_help.php?type=terms


Elállási nyilatkozat mintánk a rendelés visszaigazoló e-mail mellékleteként kerül kiküldésre.

Adatkezelési tájékoztató
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Jelen adatvédelmi szabályzat Tamásné Geröly Mária e.v. (székhely: 9723 Gyöngyösfalu Petőfi Sándor utca 10., a továbbiakban „adatkezelő”) mint adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésének szabályait rögzíti. A szabályzat az adatkezelő által folyamatosan aktualizálásra kerül a hatályos hazai és Európai Uniós jogszabályoknak való folytonos megfelelés érdekében. A szabályzat mindenkor hatályos verziója elérhető az adatkezelő székhelyén, továbbá az érintett kérésére bármikor rendelkezésére bocsátja.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI, AZ ADATKEZELŐ KÉPVISELŐJE

Adatkezelő elnevezése: Tamásné Geröly Mária e.v.

Székhely: 9723 Gyöngyösfalu Petőfi Sándor utca 10.

Nyilvántartási szám: 52540538

Email: tgmaria@freemail.hu

Telefon: +36  30 / 732 6762

Honlap:  www.tgmaria.hu

Adatkezelő képviselője: Tamásné Geröly Mária

Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre.

ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK, A SZABÁLYZAT CÉLJA

Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza az adatkezelő által kezelt személyes adatokkal kapcsolatos legfontosabb szabályokat, az adatkezelésekre vonatkozó információkat, az adatkezelő továbbá a jelen szabályzat rendelkezéseivel biztosítja az Info törvény 4. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a GDPR rendeletben foglalt alapelvek érvényesülését.

Vonatkozó jogszabályok:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/ek rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR rendelet);
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Időbeli hatály: A jelen szabályzat 2020. november 01. napjától visszavonásig hatályos.

Tárgyi hatály: A jelen szabályzat kiterjed az adatkezelő által folytatott, személyes adatokat érintő adatkezelésre, függetlenül attól, hogy az elektronikusan vagy papír alapon történik. Adatkezelésnek tekintendő a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (pl. név, lakcím, telefonszám, születési adatok, anyja neve).

Személyi hatály: A jelen szabályzat kiterjed az adatkezelőre, az adatkezelő munkavállalóira és partnereire, ügyfeleire, valamint minden további természetes személyre (érintettek), akinek adatait a szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelés érinti.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÉRVÉNYESÜLŐ ALAPELVEK ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Alapelvek:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük;
 • célhoz kötöttség: az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik;
 • adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak;
 • pontosság: az adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, az adatkezelő pedig minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse;
 • korlátozott tárolhatóság: az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • integritás és bizalmi jelleg: az adatok kezelését az adatkezelő oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
 • elszámolhatóság: az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá a megfelelés igazolására.

Jogalap:

Az adatkezelő által végzett adatkezelés az alábbi jogalapok egyikén nyugszik:

 • az érintett hozzájárulása;
 • amennyiben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (pl. munkaviszony, vagy egyéb szerződéses jogviszony);
 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
AZ ÉRINTETT JOGAI

Az adatkezelő az érintett kérésére minden esetben díjmentesen tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatainak kezeléséről, továbbá az érintett bármikor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve hozzájáruláson alapuló adatának törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Automatizált adatkezelésre a személyes adatokat érintően nem kerül sor. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy a rá vonatkozó, rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. Az érintett, a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósághoz fordulás menetét az Info törvény 22. §-a határozza meg. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban „NAIH”) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH eljárásának részletes szabályait az Info törvény VI. fejezete határozza meg.

Törlés: Az érintett a személyes adatok indokolatlan és késedelem nélküli törlését kérheti – személyesen vagy írásban, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelő nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles. Figyelemmel arra, hogy a vásárlás során az adatkezelő számlát állít ki az érintett részére, a számlán szereplő név és cím, továbbá a vásárlás dátuma, teljesítés dátuma, vásárolt szolgáltatás valamint összege a számlázó programban és a számlán azt követően is megmaradnak, ha az érintett vagy annak valamely adatai törlésre kerülnek, a Számviteli törvényben meghatározott kötelezettség teljesítésének ideig. Az adatokat a könyvelési feladatok teljesítése érdekében Pondera Plusz 2015 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1156 Budapest, Nádastó park 3. 5. em. 30., Cg.: 01-09-898536, képviselli: Vasicsek Andrea ügyvezető, e-mail: vasicsek.andrea@gmail.com) részére továbbítja az adatkezelő.

Tájékoztatás: Az érintett bármikor jogosult az adatkezelőtől személyesen, vagy írásban tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés módjáról, zárolásáról, törléséről, a kezelt adataival kapcsolatos bármilyen intézkedésről felvilágítást kérni. Az érintett bármikor kérheti az adatkezelőt, hogy személyes adataiba betekinthessen.

Visszajelzés: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Az érintett hozzáférési joga: Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokat a regisztrálást követően a visszaigazoló e-mailben az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett a weboldalon (www.megadiszkont.hu) a belépést követően a jobb felső sarokban található Profil menüpontra kattintva, az „Adatmódosítás” menüpont alatt bármikor megtekintheti az adatkezelő által kezelt adatait.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy bármikor módosítást kezdeményezzen az adatkezelő által kezelt adataiban. Ezt a szolgáltató elérhetőségin, telefonon, postai vagy elektronikus levélben teheti meg, illetve a Profil menüponton belül közvetlenül is módosíthatja adatait.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen az alábbi esetekben:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges – jelenleg ilyen szükség nem áll fenn – vagy
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az érintett által az adatkezelő részére átadott személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával. Az érintett adatainak módosítását, törlését, az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának bejelentését bármikor kezdeményezheti elektronikus levél megküldésével az adatkezelő e-mail címére. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – illetve ha jelen szabályzat ennél rövidebb időtartamot határoz meg, az ott meghatározott időtartamon belül – köteles válaszolni az érintett levelére, illetve kérésének – amennyiben az a jogszabályban rögzített jogaival összeegyeztethető – eleget tenni. Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a kezelt adatokkal profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik. Az adatkezelővel megbízási szerződésben álló könyvelő feladatainak teljesítéséhez megkapja az adatkezelő által kiállított számlákat, mely számlán szerepel az érintett neve, címe, az általa megrendelt szolgáltatás, és annak összege, teljesítés időpontja.

Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő abban az esetben, ha az adat kezelése az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőt, hogy közvetlenül továbbítsa személyes adatait a másik adatkezelőnek. Ezen jogosultsága nem áll fenn az érintettnek, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá ezen joga nem érintheti mások jogait és szabadságait.

ADATVÉDELMI INCIDENS

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens észlelése esetén az adatkezelő munkatársai kötelesek Kónya Gergely ügyvezetőt, mint felelőst erről értesíteni, aki köteles megtenni a lentiekben foglalt intézkedéseket. Kónya Gergely ügyvezető gondoskodik a lenti pontban meghatározott feladatok végrehajtásáról, valamint nyilvántartásba veszi az incidenst, ezek mellett haladéktalanul intézkedik, hogy adatkezelő érintett munkatársai megtegyenek minden lehetséges lépést, amivel az érintett személyes adatok biztonságának és jogszerű kezelésének visszaállítása garantálható.

Eljárás adatvédelmi incidens esetén

Bejelentés: Az adatkezelő feladata, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órán belül bejelentse az illetékes felügyeleti szerv, a NAIH felé. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. Abban az esetben, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a bejelentéstől el lehet tekinteni.

A bejelentésben legalább ismertetni kell az alábbiakat:

 • az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
 • a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Értesítés: Abban az esetben, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket is indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, annak érdekében, hogy megtehessék a szükséges óvintézkedéseket. Az érintettnek nyújtott tájékoztatás közérthető formában kell, hogy tartalmazza a NAIH felé teljesítendő bejelentésre vonatkozóan a fentiekben részletezett információkat. Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal, és betartva az általa vagy más érintett hatóságok például bűnüldöző hatóságok által adott útmutatást.

Az érintetteket az 1. sz. mellékletben található minta felhasználásával kell tájékoztatni.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem áll fenn;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Minta adatvédelmi incidens nyilvántartásához:

Incidens időpontja

 

Incidens leírása

 

Érintettek kategóriái

 

Az incidens hatásai

 

Megtett intézkedések

 

Bejelentés időpontja (NAIH)

 

Értesítés időpontja (érintettek)

 

TÁJÉKOZTATÓ A COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATÁRÓL ÉS KEZELÉSÉRŐL

A cookie-k olyan egyedi látogatóazonosítók, melyek a szolgáltatást igénybe vevő számítógépének merevlemezén tárolásra kerülnek. Ez a technológia segít abban, hogy az üzemeltető jobban a felhasználók viselkedését, megmutatják, hogy a weboldal melyik részét látogatták, továbbá hozzájárulnak a reklámok és keresések hatékonyságának növeléséhez és méréséhez. A webáruház e technológia segítségével összesített statisztikai adatokat gyűjthet a portál látogatottságáról. A honlap üzemeltetője egyes esetekben megosztja ezeket az adatokat partnereivel. Ezek a cookie-k nem alkalmasak arra, hogy a látogatót azonosíthassák, csak a látogató gépének felismerésére alkalmasak. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusok terjesztésére, és céljuk gyorsabbá, kényelmesebbé és egységesebbé tenni a böngészést, valamint a felhasználói élményt. A látogató böngészője beállításaiban meghatározhatja azt is, hogy elfogadja, vagy visszautasítja-e a cookie-kat. A webböngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja a cookie-kat, de beállíthatja böngészőjét a cookie-k visszautasítására is. Ha úgy dönt, hogy visszautasítja a cookie-kat, az üzemeltető nem tudja biztosítani, hogy teljes mértékben ki fogja tudni használni az interaktív szolgáltatásokat a weboldalon.